MONICA


Výskumná skupina MONICA pôsobí v oblasti monitorovania počítačových sieti už približne 10 rokov. MONICA predstavuje skratku Monitoring and Optimization of Network Infrastructures Communications and Applications. Každá aktivita výskumnej skupiny je spojená s meraním prevádzkových charakteristík a monitorovaním počítačových sietí. Hlavné oblasti výskumu sú:
  1. Vývoj nástrojov a metód pre získavanie informácií o IP tokoch. Táto aktivita predstavuje predovšetkým vývoj meracích nástrojov BasicMeter a SLAmeter.
    • BasicMeter – BasicMeter sa začal vyvíjať za účelom monitorovania prevádzkových parametrov počítačových sietí pre následné zabezpečovanie požiadaviek kvality služieb (QoS). Jednou z hlavných výhod BasicMetera je, že meranie sieťových charakteristík si nevyžaduje generovanie dodatočnej prevádzky, t.j. vystačí si s reálnou. V priebehu rokov, základná koncepcia meracieho nástroja bola rozšírená o funkcionality a metódy navrhnuté členmi výskumnej skupiny. Takéto funkcionality sú napríklad reálno-časové vyhodnocovanie dát prostredníctvom protokolu ACP, správa meracej architektúry pomocou ECAM manažéra, adaptívny export informácií o tokoch sietí, určenie jednosmerného oneskorenia, detekcia anomálií, monitorovanie informačných systémov alebo vyhodnocovanie parametrov SLA.
    • SLAmeter – Cieľom vývoja nástroja SLAmeter je spracovať vybrané parametre sieťovej prevádzky a vypočítať z nich akúsi triedu kvality. Myšlienka bola postavená tak, že trieda kvality má byť určená podľa toho, ktoré aplikácie dokážu v rámci nej fungovať. SLAmeter slúži každému, kto si chce skontrolovať kvalitu svojho pripojenia do Internetu. Triedy umožňujú jednoduchý spôsob porovnávania jednotlivých pripojení ponúkané poskytovateľmi. To by malo dopadna konkurenčný boj a zvýšenie snahy o zlepšovanie kvality služieb (QoS). Pre poskytovateľov SLAmeter ponúka možnosť monitorovať kvalitu poskytovanej služby, kontrolovať dodržiavanie SLA a odhaliť prípadné nedostatky. Hlavná výhoda SLAmeter-a je, že neponúka využitie len v laboratórnom prostredí, ale aj v komerčnej sfére, teda v praxi.
    • Obe nástroje sú v konformite s protokolom IPFIX, pričom sú spätne kompatibilné s protokolmi Netflow v5 a v9. IPFIX bol vytvorený Komisiou techniky internetu (IETF) a je určený na export informácii o IP tokoch za účelom monitorovania prevádzkových charakteristík, účtovania alebo správy sietí. Okrem práce na implementácii tohto protokolu, výskumná skupina sa zaoberá aj s optimalizáciou samotného monitorovania a vytvorením funkcionalít, ktoré nie sú predmetom IPFIX.
  2. Značná časť výskumu je zameraná aj na využitie procesu monitorovania v rôznych aplikačných doménach. Okrem iných, tieto domény sú účtovanie na základe využívania, vyhodnocovanie SLA, detekcia narušenia, meranie parametrov kvality služieb (QoS).
  3. Ďalšou oblasťou výskumu je experimentálne nasadenie vyvíjaných monitorovacích a meracích nástrojov v laboratórnom prostredí a v sieťach s reálnou prevádzkou s cieľom overenia funkcionality, interoperability, analýzy výkonnosti a zberu štatistík pre ďalší vývoj.
 
Slovenčina

Partneri